بایگانی

Archive for جون 2011

ای مگس! گیریم که مجسمه آریوبرزن را تخریب کردی آیا تاریخ را هم میتوانی خراب کنی؟

ای مگس! گیریم که مجسمه آریوبرزن را تخریب کردی
با نام پر افتخار و باشکوه او چه میکنی؟
با نام نیک و بلند آوازه او چه میکنی ؟
با تاریخ و دلاوریهای زبانزد خاص عام او چه میکنی ؟
با افکار در حال تغییرپارسیان چه میکنی؟
با نام، آریوبرزن بر کودک من چه میکنی؟
بمان بر جهل خویش و باش تا صبح دولتت بدمد سردار بی بصرت احمق! بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:Uncategorized برچسب‌ها:

Hello world!

جون 24, 2011 ۱ دیدگاه

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can alway preview any post or edit you before you share it to the world.
دسته‌ها:Uncategorized